นโยบายการเล่นเกมของผู้เยาว์ (18+ ในการเล่นมาตรา)

The Big Shot Ltd. ห้ามมิให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าร่วมโดยเด็ดขาด