គោលការណ៍លេងហ្គេមមិនទាន់គ្រប់អាយុ (18+ ដើម្បីលេងស្របច្បាប់)

Big Shot Ltd. ហាមប្រាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការចូលរួមដោយមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ។